Sản phẩm đơn chiếc

Đó là những sản phẩm do tập thể chúng tôi tự thiết kế trên cơ sở nghiên cứu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng và đặt hàng sản xuất tại các làng nghề.

Tính chất đặc biệt của các sản phẩm này không chỉ ở chỗ nó là các sản phẩm thủ công mà còn ở tính duy nhất của sản phẩm,

TeC Team