Nghệ nhân Lê Đức Hạ
Xã Điện Phương, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hoạt động Ngành nghề: Mỹ nghệ đất nung: Từ năm 1988 đến nay được 19 năm

Truyền dạy nghề: Trong 18 năm qua đã truyền dạy cho gần 40 thợ ti đa phương

- Năm 2006: đào tạo cho huyện Đông Hòa, Phú Yên gồm 50 thợ cho làng gm Hòa Vinh.

Đt:

- Đoạt giải Tinh hoa Vit Nam tại Ngày hội hàng Thủ công m nghệ và sản phẩm văn hóa – Fetival Huế

2004

- Đoạt giải Tinh hoa Vit Nam tại Ngày hội Văn hóa c dân tộc Việt Nam .

- đạt thành ch trong phong trào Thi đua Lao động sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác năm

2003 - 2004 do B Trưng BCông nghiệp tặng

- Có thành ch trong công tác, góp phần phát triển kinh tế xã hi ca tnh Qung Nam năm 2004 do

UBND tỉnh Quảng Nam tặng.